Bank BPH – wachlarz unijnej oferty

Bank BPH – wachlarz unijnej oferty

02 października 2008, Redaktor

W odpowiedzi na potrzeby rynku, Bank BPH przygotował kompleksową ofertę dla Klientów, którzy ubiegają się lub korzystają ze wsparcia unijnego. W tym celu oferta produktowa została dostosowana do do zasad korzystania ze wsparcia finansowego UE. W ramach oferty unijnej Klienci mogą skorzystać z:

- instrumentów finansowych m.in. kredytów inwestycyjnych, emisji obligacji

- usług doradczych, poprzez identyfikowanie możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć biznesowych ze środków publicznych w trakcie bezpośrednich spotkań

- usług informacyjnych, w ramach uruchomionej infolinii unijnej lub udostępnionej na stronach internetowych Banku wyszukiwarki programów unijnych

- usług szkoleniowych poprzez organizowanie szkoleń nt. zasad aplikowania o środki UE lub rozliczania przyznanego dofinansowania.

Zakres oferty kredytowej

Dla Klientów biznesowych (o rocznych obrotach poniżej 10 mln zł) Bank BPH przygotował specjalny produkt Euro Ekspres Kredyt. Z jego środków można finansować realizację inwestycji dotowanych ze środków unijnych w ramach dowolnego programu pomocowego.

W zależności od wysokości udziału środków kredytu w wartości przedsięwzięcia Bank proponuje kredyty: pomostowy w wysokości nie przekraczającej kwoty dotacji, spłacany ze środków funduszy UE lub pomostowy PLUS kredyt o wartości przekraczającej kwotę dotacji, spłacany środkami dotacji i przyszłymi nadwyżkami finansowymi.

Przedmiotem finansowania może być m.in.: zakup maszyn, urządzeń, materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, zakup lub budowa nieruchomości, modernizacja i restrukturyzacja istniejącego majątku produkcyjnego, inne koszty związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym. Oferta kredytu skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej 18 miesięcy, zapewniających minimalny wkład własny w wysokości 20% wartości inwestycji.

W przypadku klientów o dobrej kondycji finansowej istnieje możliwość rezygnacji z wkładu własnego. Kwota kredytu może wynieść minimum 30 tysięcy złotych, a kredyt może być udzielony do 10 lat.

W niektórych programach finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, beneficjent (np. przedsiębiorca) już na etapie składania wniosku aplikacyjnego o dotację unijną musi przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu. Należy bowiem pamiętać, iż dotacja unijna najczęściej ma charakter refundacji wydatków poniesionych przez beneficjenta.

W sytuacji, gdy beneficjent nie posiada wystarczającej ilości środków własnych i przy realizacji projektu będzie korzystać z kredytu, może starać się o promesę kredytową, którą instytucje wdrażające uznają za dokument poświadczający posiadanie przez beneficjenta środków na realizację projektu. Bank BPH wystawia promesy na udzielenie kredytu zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażających ważne przez 9 miesięcy.

Warunki cenowe i inne korzyści dla Klienta

Oprocentowanie kredytów związanych z funduszami unijnymi jest niższe niż w przypadku „zwykłych” inwestycji, standardowo o 0,75 punktów procentowych. Dodatkowo nie pobieramy od Klienta prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu z dotacji ani prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. Dodatkowo nowi Klienci Banku zwolnieni są z opłat za prowadzenie Pakietu Harmonium przez okres 6 miesięcy.

Klienci mają możliwość indywidualnego ustalenia harmonogramu spłaty kredytu z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do momentu otrzymania dotacji, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy po zakończeniu realizacji inwestycji lub karencji w spłacie odsetek nie dłużej niż do momentu zakończenia inwestycji.

Zabezpieczenie kredytu

W przypadku Euro Ekspres Kredytu katalog dopuszczalnych zabezpieczeń jest szerszy niż w przypadku standardowej oferty kredytu inwestycyjnego. Euro Ekspres Kredyt może być zabezpieczony cesją praw z tytułu umowy dotacji (w przypadku klientów posiadających dobrą kondycję finansową może być to jedyne zabezpieczenie) lub poręczeniem/ gwarancją z Funduszu Poręczeń Unijnych ? instrumentem stworzonym specjalnie na potrzeby klientów korzystających jednocześnie z dotacji i kredytu. Poręczenie/gwarancja ze środków FPU może zabezpieczać do 80% wartości kredytu, a wszelkie formalności dotyczące zabezpieczenia z FPU załatwiane są w Banku w trakcie aplikowania o środki kredytu.

Bank BPH współpracuje również z wiodącymi funduszami poręczęń kredytowych o zasięgu regionalnym oraz lokalnym, które poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, posiadającym zdolność kredytową, a nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenia spłaty kredytów lub pożyczek przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą stanowić od 50% do 80% kwoty kredytu/pożyczki. W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo. Wykaz funduszy, z którymi współpracujemy znajduje się na naszej stronie.

Doradztwo unijne

Aktywność Banku BPH w zakresie obsługi Klientów korzystających ze środków unijnych nie ogranicza się tylko do finansowania. Bank jest również źródłem informacji o programach unijnych. Współpraca z Klientami może rozpocząć się od identyfikacji możliwych źródeł finansowania z środków UE, następnie może polegać na udzieleniu wsparcia merytorycznego przy wypełnianiu wniosku i doradzaniu jak prawidłowo rozliczyć dotację.

Usługi informacyjne i doradcze świadczone są przez pracowników Banku w trakcie bezpośrednich, indywidualnych spotkań z Klientami oraz w czasie szkoleń na temat programów, warsztatów wypełniania wniosków o udzielenie wsparcia lub wniosków o wypłatę środków z dotacji.

W celu zapewnienia Klientom Banku aktualnej informacji o dostępności programów unijnych publikujemy w formie elektronicznej Biuletyn Banku BPH na temat funduszy Unii Europejskiej. Ponadto udostępniliśmy za pośrednictwem Internetu Wyszukiwarkę programów UE, która pozwala precyzyjnie określić możliwości pozyskania środków UE na realizację własnych przedsięwzięć związanych np. z inwestycjami, programami szkoleniowymi, usługami doradczymi itp. Baza wyszukiwarki składa się z fiszek informacyjnych o poszczególnych programach, które zawierają dane na temat zasad i warunków skorzystania z funduszy UE. W szczególności dowiedzieć się można, kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie projekty mogą otrzymać wsparcie, jaka jest wysokość dofinansowania, jakie koszty podlegają wsparciu, jakie są procedury płatnicze itd.

Baza składa się z czterech modułów: Moduł ?Wyszukiwanie wg kryteriów? pozwala wyszukać program na podstawie dowolnej kombinacji kryteriów związanych z: typem beneficjenta (np. mirkoprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, jednostka samorządu terytorialnego, rolnicy, służba zdrowia etc.), charakterem projektu (np.: inwestycje w przedsiębiorstwach, badania i rozwój, ochrona środowiska etc.), lokalizacją projektu (wyszukiwanie wg województw), kosztami kwalifikowanymi (np.: szkolenia, doradztwo, zakup maszyn i urządzeń, środki transportu etc.).
Wynikiem wyszukiwania jest lista działań, w ramach których projekt może zostać sfinansowany.

Po wybraniu jednego z działań wyświetlona zostaje fiszka informacyjna, z której projektodawca dowie się jakie są szczegółowe zasady udzielania wsparcia ze środków budżetu działania. Kolejny moduł ?wyszukiwanie wg nazw programów? pozwala wyszukać działanie po wybraniu charakteru i nazwy programu oraz numeru priorytetu, a następnie numeru działania. Poprzez moduł ?Zapisy na szkolenie? Klienci banku mogą samodzielne zapisać się na szkolenie organizowane przez Bank BPH, których lista wyświetla się po wybraniu linku.

Natomiast za pośrednictwem modułu ?Pytanie do eksperta? Klienci mogą zadawać pytania na temat programów pracownikom Banku, zajmującym się tematyką funduszy UE na co dzień.
W celu zapewnienia Klientom informacji o firmach zewnętrznych, które przygotowują wnioski o dotacje, nawiązaliśmy współpracę z firmami doradczymi, specjalizującymi się w tego typu usługach. Informację o tych firmach klienci mogą otrzymać od doradców biznesowych w oddziałach banku.

Więcej szczegółów na temat oferty Banku BPH znajduje się na stronie: www.bph.pl/pl/ue/oferta.

Zachęcamy do ustalenia szczegółowych warunków udzielenia kredytu z Doradcą Klienta Biznesowego w najbliższym oddziale. Wykaz placówek Banku na stronie: www.bph.pl/pl/pib/placowki.

Magdalena Typa

Menedżer ds. Funduszy Unii Europejskiej
Biuro Funduszy Unii Europejskiej, Bank BPH

POLECAMY
dodajdo

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby się wypowiedzieć.


Województwa:
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Kata Bijak Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie
Polecamy:
Aukcje internetowe Dotacje dla rolników Nieruchomości Leasing Ogłoszenia Motoryzacyjne Najpopularniejsze na Allegro Alegro aukcje internetowe Bukmacherzy Typy Bukmacherskie