Dotacje w Świętokrzyskim dla Mikro, Małych i Średnich firm

Dotacje w Świętokrzyskim dla Mikro, Małych i Średnich firm

20 stycznia 2009, Wioleta Ryczkowska

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 ogłosił konkurs, na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, w ramach działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Środki przeznaczone na ten cel to 85 348 580 PLN.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające łącznie następujące warunki:

 • Definiowane według załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniającego Rozp. WE Nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres  w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z dnia 28.02.2004) oraz art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 z 2004 roku, poz. 1807);
 • Działające na rynku dłużej niż 6 miesięcy;
 • Podejmujące inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego;
 • W przypadku projektów znajdujących się na liście rankingowej w ramach rozstrzygnięć Konkursu zamkniętego nr 1.1.1 (prowadzonego naborem w dniach 1 maja 2008 r. – 16 czerwca 2008 r.), możliwym jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1.1.2 wyłącznie przez Beneficjenta, którego łączne dofinansowanie projektów nie przekracza maksymalnych pułapów dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przewidzianych Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych;
 • Nie wykluczone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzeniem MRR z dnia 16 grudnia 2008 roku (Dz. U. Nr 224, poz. 1483) zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami;
 • Uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Typy projektów:

 • Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych, zakupem wyników prac B+R i/lub praw własności przemysłowej, wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych;
 • Dofinansowanie organizacji lub udziału w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą, jako uzupełnienie projektu inwestycyjnego;
 • Dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, służących poprawie wskaźników i norm.

Projekt musi wiązać się z: rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego.

Poziom minimalnego dofinansowania projektów wynosi 10 000,00 zł.

Poziom maksymalnego dofinansowania wynosi:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorstw ? 1,5 mln PLN i nie więcej niż 60% wydatków kwalifikowalnych (wk),
 • w przypadku małych przedsiębiorstw ? 2,4 mln PLN i nie więcej niż 50% (wk),
 • w przypadku średnich przedsiębiorstw ? 3 999 999 PLN i nie więcej niż 50% (wk).

Wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być mniejsza niż 20 tys. zł oraz większa niż 8 mln zł.

Termin składania wniosków:
od 19 stycznia 2009 roku do 27 lutego 2009 roku.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 – 15.30, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską w:
bud. C2, III piętro, pok. 348
Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 90 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu 1.1.2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Oddziale Wdrażania Projektów Gospodarczych- tel.: 041 342-16-14; 041 342-12-87; 041 342-18-99; 041 342-14-41.
Punkcie informacyjnym RPOWŚ ? tel.: 041 342-16-17; 041 342?18-17 (pokój 32, bud. C2 Urzędu Marszałkowskiego).

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej:

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/p,39,Nabor_wnioskow_w_ramach_Dzialania_1_1_19_01_2009_27_02_2009.html

POLECAMY
dodajdo

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby się wypowiedzieć.


Województwa:
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Kata Bijak Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie
Polecamy:
Aukcje internetowe Dotacje dla rolników Nieruchomości Leasing Ogłoszenia Motoryzacyjne Najpopularniejsze na Allegro Alegro aukcje internetowe Bukmacherzy Typy Bukmacherskie