Od naklejki po bilboard

Od naklejki po bilboard

03 listopada 2008, Redaktor

Każdy beneficjent korzystający ze środków unijnych ma obowiązek promowania projektu, który realizuje. Wynika on z dwóch rozporządzeń z 2006 roku: Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wymagania odnośnie promocji przedstawione są jasno w programach operacyjnych oraz w wytycznych dla beneficjentów.

Potrzeba działań promocyjnych, informujących o realizacji projektu wiąże się z kilkoma zadaniami. Przede wszystkim jest to informacja o istnieniu konkretnego programu pomocowego, poza tym ? co bardzo istotne, tablica czy inna forma promocji zapewniają jawność wykorzystanych środków publicznych. Po trzecie tak bezpośredni uczestnicy projektu, jak i otoczenie stają się świadomi źródła, z którego pochodzi wsparcie.

Musimy w sposób wyraźny informować o fakcie, że nasze konkretne i realizowane już przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków UE. Podstawowymi instrumentami są:

- tablice informacyjne i pamiątkowe
- bilboardy
- tabliczki
- naklejki

Do innych należą różnego rodzaju publikacje: broszury, ulotki informacyjne, artykuły w pismach regionalnych oraz ogólnopolskich, strony internetowe, konferencje prasowe, filmy, ogłoszenia, materiały szkoleniowe.

To, czy wykorzystamy kilkumetrowy bilboard czy naklejkę zależy od rodzaju, wartości i charakteru naszego projektu. Jednak na wszystkich materiałach promocyjnych musi znaleźć się kilka podstawowych elementów:

- logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego
- logo UE
- herb danego województwa
- informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego
- informacja o finansowaniu z innych źródeł (jeżeli występują)
- nazwa inwestycji (np. nazwa projektu lub sformułowanie określające przedmiot inwestycji.

Nie wolno nam:

- pozbawiać znaków graficznych jakichkolwiek elementów składowych w wersji podstawowej, np. stosować logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego bez podpisu
- używać innych kolorów czcionek niż wskazane w Księdze znaku NSS
- zmieniać czy zniekształcać proporcje znaków graficznych i ich elementów
- stosować agresywne lub wielobarwne tło
- używać skrótów

Wciągu sześciu miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych tablice informacyjne powinny zostać zastąpione jedną stałą tablicą pamiątkową.

Umieszczenie tablic jest szczegółowo określone – powinny się znajdować na zewnątrz budowanego lub modernizowanego budynku (obiektu), a w przypadku tworzenia infrastruktury drogowej np. drogi, linii kolejowej – na jej początku i końcu.

Realizacja projektu ważnego dla społeczności lokalnej powinna być podana do wiadomości publicznej poprzez zorganizowanie konferencji pasowej, oraz inne działania public relations (notatka prasowa, wywiad , broszura informacyjna) w momencie rozpoczęcia realizacji.

Promocja projektu obejmuje wszystkie etapy jego realizacji i powinna być prowadzona  3 lub 5 lat od jego zakończenia ? w zależności od wymaganej trwałości projektu.

Procentowo nie mamy narzuconej kwoty jaką musimy przeznaczyć na cel promocyjny. Ma to charakter szacunkowy i zależy głównie od wartości i wielkości projektu.

Używanie środków informacyjnych i promocyjnych jest egzekwowane na podstawie umów o dofinansowanie projektów zawartych przez beneficjenta z odpowiednią instytucją. W sytuacji kiedy projekt nie jest w odpowiedni sposób promowany, a informacja o jego realizacji nie jest zgodna z wymaganiami w dokumentach wytycznych, instytucja ma prawo nawet wstrzymać wypłatę środków lub nakazać zwrot wypłaconej już dotacji.

Wymiary logotypów są uszczegóławiane w dokumentach konkursowych. Na przykład przypadku dużych projektów infrastrukturalnych informacja o współfinansowaniu powinna stanowić 25% powierzchni.

Materiały takie , jak biuletyny czy ulotki mają charakter wyłącznie informacyjny ? bneficjent nie może czerpać z nich żadnych korzyści materialnych.

Do niedawna wydatki ponoszone na promocję projektów należały do kosztów kwalifikowanych (ok. 2%). Obecnie w większości programów beneficjenci sami finansują wymaganą promocję inwestycji.

POLECAMY
dodajdo

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby się wypowiedzieć.


Województwa:
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Kata Bijak Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie
Polecamy:
Aukcje internetowe Dotacje dla rolników Nieruchomości Leasing Ogłoszenia Motoryzacyjne Najpopularniejsze na Allegro Alegro aukcje internetowe Bukmacherzy Typy Bukmacherskie