Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

24 lipca 2008, Redaktor

Pomoc de minimis to pomoc osobnej kategorii Pomocy Publicznej. Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności). Krótko mówiąc nie zakłóca konkurencji na rynku.

De minimis pochodzi oraz jest zgodne z zasadą prawa rzymskiego ?de minimis non curat lex” (prawo nie troszczy się o drobiazgi).

Wg Komisji Europejskiej nie wszystkie dotacje mają odczuwalne następstwa w zakresie handlu i konkurencji między państwami członkowskimi. Dotyczy to zwłaszcza drobnych dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw dlatego Komisja stosuje zasadę o drobnych wielkościach – o wartości progowej nie przekraczającej 200 000 euro w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tysięcy euro.

Pomoc ta jest przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifikowanych bezpośrednio związanych z:

- uruchomieniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem podmiotów, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu prowadziły działalność gospodarczą i ją zakończyły

- zakupów usług doradczych i szkoleniowych oraz uzyskaniem finansowego wsparcia pomostowego w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy kapitałowej przez beneficjentów, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

- adaptacją budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, zakup lub leasing zwrotny lub finansowy sprzętów i systemów informatycznych niezbędnych do realizacji szkolenia, do wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu szkoleniowego.

W komponencie regionalnym PO KL pomoc de minimis  zawiera się w: Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Skierowane jest na przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ( w tym formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), do wysokości stanowiącej równość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) oraz 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw ? ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw.

Pomoc skierowana jest do wszystkich sektorów z wyłączeniem:

 • projektów faworyzujących towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych,
 • działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu),
 • działalności w sektorze węgla kamiennego,
 • przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • przedmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE oraz
 • podmiotom, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kolejną grupą, która jest wyłączona dla de minimis to:

 • przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE;
 • przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom produktów;
 • pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem (ilość produktów), siecią dystrybucji, bieżącymi wydatkami.

Warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przestrzeganie obowiązków nałożonych na państwo członkowskie, które ma zapewnić, że nie będzie przekroczony próg dopuszczalnej pomocy oraz, jeżeli łączna kwota pomocy przekracza wymieniony pułap, do pomocy tej nie stosuje się ww rozporządzenia, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.
Zgodnie z art. 5 ust 1 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, do pomocy de minimis nie wlicza się pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację, zatwierdzonych przez KE zgodnie z art. 88 TWE, a także pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych, a także pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Warto wiedzieć, że pomoc de minimis przewiduje osobne, szczególne zasady dla spółek cywilnych. W sytuacji, kiedy o de minimis we własnym imieniu występuje wspólnik spółki cywilnej, należy doliczyć pomoc udzieloną spółce cywilnej, w której wspólnik ma udziały, proporcjonalnie do wielkości jego udziałów w zyskach spółki. Jeżeli natomiast o pomoc taką występuje spółka (wspólnicy w imieniu spółki) należy zsumować pomoc de minimis udzieloną spółce z wszelką pomocą udzieloną bezpośrednio jej wspólnikom.

Pomoc de minimis może być również udzielana wraz z inną pomocą publiczną lub wsparciem ze środków WE w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia w przepisach prawa UE.

Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis wydawane jest w dniu jej udzielenia, tj. w dniu podpisania umowy lub w dniu wydania decyzji. Co bardzo ważne i mylone przez przedsiębiorców, nie jest to dzień wpływu środków na konto pomocobiorcy.

Jeżeli pomoc de minimis otrzymuje uczestnik projektu, jakim jest wspólnik spółki cywilnej, zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis  powinien otrzymać również wspólnik spółki -  na kwotę otrzymanej dotacji oraz spółka cywilna – proporcjonalnie do wielkości jego udziału w zyskach spółki. W sytuacji, gdy pomoc otrzymuje spółka cywilna, zaświadczenie takie otrzymuje dana spółka cywilna z sumowanymi kwotami, jakie otrzymali poszczególni wspólnicy spółki. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis otrzymują również poszczególni uczestnicy projektu ? wspólnicy.

Pamiętajmy również, że cała pomoc wyliczana jest wartością brutto, równowartość euro zgodnie z kursem średnim NBP z dnia udzielenia pp.

O dotację jak zawsze warto występować. Dobrze jest jednak znać poszczególne rodzaje pomocy oraz do kogo są skierowane. W tym celu dobrze jest odbyć szkolenia organizowane przez np. Regionalny Ośrodek EFS, który wyjaśni znaczenie dotacji dla działalności i pomoże w odnalezieniu się w gąszczu zasad i wytycznych, jakie niestety związane są z udzielaniem pomocy nam, przedsiębiorcom.

Czytaj także:

Obliczamy pomoc de minimis

Zaświadczenie o pomocy de minimis

Pomocy de minimis ? zmiany w przepisach

Anna Czajowska
Na podstawie materiałów szkoleniowych RO EFS w Warszawie

QUERCUS firma doradczo ? szkoleniowa.
Specjalizacją QUERCUS są szkolenia i doradztwo z zakresu prawa, biznesu i doszkalania zawodowego
www.doradztwo-szkolenia.pl

www.doradztwo-szkolenia.pl

www.doradztwo-szkolenia.pl

POLECAMY
dodajdo

1 Komentarze tego posta

 1. iwonkomar

  Witam serdecznie.
  mam pytanie w zwiazku z pomoca deminimis udzielana przez JST. Jestem pracownikiem urzedu gminy wiejskiej, gdzie nie udziala sie w zasadzie pomocy publicznej. Chcialabym w związku z tym zapytać czy umorzenia zaległości podatkowych,( zarówno podatku rolnego jak i podatku od środków transsportu) rozłozenie na raty, przesuniecie terminu płatności należy traktowac jako pomoc deminimis i czy dla wszystkich rolników. Jaka procedure powinnam zastosować w tej kwestii. Serdecznie prosze o odpowiedź

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby się wypowiedzieć.


Województwa:
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Kata Bijak Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie
Polecamy:
Aukcje internetowe Dotacje dla rolników Nieruchomości Leasing Ogłoszenia Motoryzacyjne Najpopularniejsze na Allegro Alegro aukcje internetowe Bukmacherzy Typy Bukmacherskie